אור אליהו – פירוש לדברי רבינו הגר"א על הש"ס

על פירוש "אור אליהו"

כידוע רבינו הגר"א נהג לכתוב את חידושיו וביאוריו בלשון קצרה מאוד, לכן במשך השנים ובעיקר בדורות האחרונים יצאו כמה ספרים עם פירושים לדבריו, בעיקר לביאורו לשו"ע, כגון: דמשק אליעזר לרבי אליעזר לנדא זצ"ל; באר אליהו לראי"ה קוק זצ"ל; ברכת אליהו לרבי ברוך רקובר זצ"ל ועוד. 

מטרתו של פירוש "אור אליהו" להרחיב ולפרש את דבריו הקצרים של רבינו הגר"א וכן לצטט את המקורות שרבינו מביא בקצרה ולפרש מה התכוון בהבאתם.

הפירוש נכתב באופן שהוא משולב עם לשון רבינו, כשלשון רבינו הוא באותיות גדולות יותר ומודגשות.

לפירוש נוספו גם הערות, שבהם ישנם מראי מקומות או הרחבות שאין מקומם בפירוש. וכן השוואת דברי רבינו לפירושים אחרים או למה שכתב רבינו עצמו במקומות אחרים.

עד כה נכתב פירוש אור אליהו על הספרים הבאים:

[1] יד אליהו – ביאורי הגר"א לגמ' מסכת ערכין.

[2] חידושי הגר"א למשניות – זרעים, מועד, נשים, קצת מנזיקין, קדשים וחלק מטהרות.

[3] הגהות הגר"א – על גמ' מסכת בבא מציעא.

[4] הגהות הגר"א – על מסכתות ברכות, שבת, עירובין, פסחים, יומא וסוכה.

[5] הגהות הגר"א – על מסכתות ראש השנה, ביצה, תענית, מגילה, מועד קטן וחגיגה.

[6] הגהות הגר"א – על מסכתות הגמ' שבסדר נשים, נזיקין וקדשים, וכן מסכת נידה מסדר טהרות.

[7] הגהות הגר"א – לירושלמי מסכת שקלים (בתוספת מהדורה חדשה לחידושי הגר"א למשניות מסכת שקלים).